حــَــــرفـــــ هـــآي در ِ گـــوشــِ
دَرد‌‌ِ دلِ مــَــــنو تــــــــــــو
جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱

   

 

اِمــــروز باز هـَـم ســــــيگآر كــ‌ ِــشيدم!
آرام ،زيـــــآد،با اِحـــســـاس ...
هَمه ي تو را ،همه ي آنچه كه از تو با مــَـن باقي مانده بود را دود كـَــردم !
با همين بـــَــهمَن هآي كوچــَــك دوســــت داشتني...
بآز هــ ـ َــم پاسخ نئشه ي مـَــن به اين سوال مَسخره :

؟مرگ يا زندگي

قــَطعا مَرگ

 


cOnt!nue‌‌
+ 11:33 صَبـــــا
یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱

 

 ای دهقــــان ِ فــــــداكار ؛

تو در روزگاری بُزرگـــــــ شـُــدی ،كه مــَـــردی بـِـرهنه شد

تا زنان و كودكان زنده بمانند..........


امّا من در روزگاری نـَـ ــ ــفَس میكشم ،كه زَنــی بـــِــــرِهنه میشود ! تآ كـــودَكـــش از گُرسنِگی نمیرد!! 

 

+ 0:14 صَبـــــا
یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱

  دیــــــروز كــِه بـآ هــَم بودیـم

دوســـت داشتـَـم كه دَر مـَـسیـرهای عـُـبـورمان
مـُـدام چـِـراغ های ســَ ــبـز، قــــ ِــ ــرمـز شونـد
تا دیـــرتـَر بـرسیم ...!
حالـآ كه نیــــ ــ ــسـ ـتی
فـَـرقی نمی كنـد كه دَر مَســـ ــیـر سَرگردانی ام

چـِـراغ های قـــِــــرمز سـَــبـز شوند و یـا
                                                                                                      چــِـراغ هاي سـَـبز قـِــرمز

 

  

+ 0:5 صَبـــــا
پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱
این روزهــــا، هَـــمه فُروشَـــنده شده اند

دیـــگــَر خبری از تـَــوَرُم نیـــســت
من شــــعرهایم را می فُروشـــم

دُخـــتَرک هفت ســـاله، گل هایش را میـ فروشد
آن مرد چـِـــهل ساله، کـُـلــیه اش را

و زیـــبـــاتر از هـــَمه
آن زن ســــــی ساله، اندامــش را

ایـــــنجا، هـَـمه چیز آرام است
راحــَــــــت بــِـخوابيـــد.....

+ 15:49 صَبـــــا
پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱
خندیدن؛ خوب است، قـــَـــهقـــَهه؛ عالــی است !!!


گــــریــــه آدَم را آرام می کُنَد…...


اما …… لَعنتـــــــــــ به بغـــــــــــــــض … !!!

+ 15:17 صَبـــــا
پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱
یه وقتایے

اونقدر هیچکس حالے ازت نمےپرسه

که آدم شک مےکنه

نکنه
مُرده و خودش خبر نداره"...................+ 15:13 صَبـــــا
چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱
گاهی وقت ها آنقدر از زندگـــی خستــــــــــــه می شوم که دلــــــــم می خواهد

قبل از خـــــــــواب ؛

ساعت را روی "هیچوقـــــــــت" کـــوک کنم ...!

+ 0:11 صَبـــــا
سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱
 تو هرگـــــــــز از زندگی ام پاکــــــــــــــ نمیشوی 

چون تو پاکــــــــــ هستي 
خاطراتــــــــ تو با هیچ سیِِِِِِِِِِــــــگاری دود نمیشــود
نمي توانم تو را خط خطي کنم 
چون آن وقت در زندان خط هايم براي هميشه مانــــــــــدگار ميشوي 

و وقتي که نيــــــستي بي رنگي روزهايم را با مداد رنگي هاي يادت رنگـــــــــــــ مي زنم

+ 21:33 صَبـــــا