حــَــــرفـــــ هـــآي در ِ گـــوشــِ
دَرد‌‌ِ دلِ مــَــــنو تــــــــــــو
جمعه بیست و یکم مهر 1391

   

 

اِمــــروز باز هـَـم ســــــيگآر كــ‌ ِــشيدم!
آرام ،زيـــــآد،با اِحـــســـاس ...
هَمه ي تو را ،همه ي آنچه كه از تو با مــَـن باقي مانده بود را دود كـَــردم !
با همين بـــَــهمَن هآي كوچــَــك دوســــت داشتني...
بآز هــ ـ َــم پاسخ نئشه ي مـَــن به اين سوال مَسخره :

؟مرگ يا زندگي

قــَطعا مَرگ

 


cOnt!nue‌‌
+ 11:33 صَبـــــا
یکشنبه شانزدهم مهر 1391

 

 ای دهقــــان ِ فــــــداكار ؛

تو در روزگاری بُزرگـــــــ شـُــدی ،كه مــَـــردی بـِـرهنه شد

تا زنان و كودكان زنده بمانند..........


امّا من در روزگاری نـَـ ــ ــفَس میكشم ،كه زَنــی بـــِــــرِهنه میشود ! تآ كـــودَكـــش از گُرسنِگی نمیرد!! 

 

+ 0:14 صَبـــــا
یکشنبه شانزدهم مهر 1391

  دیــــــروز كــِه بـآ هــَم بودیـم

دوســـت داشتـَـم كه دَر مـَـسیـرهای عـُـبـورمان
مـُـدام چـِـراغ های ســَ ــبـز، قــــ ِــ ــرمـز شونـد
تا دیـــرتـَر بـرسیم ...!
حالـآ كه نیــــ ــ ــسـ ـتی
فـَـرقی نمی كنـد كه دَر مَســـ ــیـر سَرگردانی ام

چـِـراغ های قـــِــــرمز سـَــبـز شوند و یـا
                                                                                                      چــِـراغ هاي سـَـبز قـِــرمز

 

  

+ 0:5 صَبـــــا
پنجشنبه سیزدهم مهر 1391
این روزهــــا، هَـــمه فُروشَـــنده شده اند

دیـــگــَر خبری از تـَــوَرُم نیـــســت
من شــــعرهایم را می فُروشـــم

دُخـــتَرک هفت ســـاله، گل هایش را میـ فروشد
آن مرد چـِـــهل ساله، کـُـلــیه اش را

و زیـــبـــاتر از هـــَمه
آن زن ســــــی ساله، اندامــش را

ایـــــنجا، هـَـمه چیز آرام است
راحــَــــــت بــِـخوابيـــد.....

+ 15:49 صَبـــــا
پنجشنبه سیزدهم مهر 1391
خندیدن؛ خوب است، قـــَـــهقـــَهه؛ عالــی است !!!


گــــریــــه آدَم را آرام می کُنَد…...


اما …… لَعنتـــــــــــ به بغـــــــــــــــض … !!!

+ 15:17 صَبـــــا
پنجشنبه سیزدهم مهر 1391
یه وقتایے

اونقدر هیچکس حالے ازت نمےپرسه

که آدم شک مےکنه

نکنه
مُرده و خودش خبر نداره"...................+ 15:13 صَبـــــا
چهارشنبه دوازدهم مهر 1391
گاهی وقت ها آنقدر از زندگـــی خستــــــــــــه می شوم که دلــــــــم می خواهد

قبل از خـــــــــواب ؛

ساعت را روی "هیچوقـــــــــت" کـــوک کنم ...!

+ 0:11 صَبـــــا
سه شنبه یازدهم مهر 1391
 تو هرگـــــــــز از زندگی ام پاکــــــــــــــ نمیشوی 

چون تو پاکــــــــــ هستي 
خاطراتــــــــ تو با هیچ سیِِِِِِِِِِــــــگاری دود نمیشــود
نمي توانم تو را خط خطي کنم 
چون آن وقت در زندان خط هايم براي هميشه مانــــــــــدگار ميشوي 

و وقتي که نيــــــستي بي رنگي روزهايم را با مداد رنگي هاي يادت رنگـــــــــــــ مي زنم

+ 21:33 صَبـــــا